Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành tiền thân là Nông trường quốc doanh Sơn Thành được thành lập tháng 7/1975. Sau đó được thành lập lại DNNN là Nông trường Cà phê Sơn Thành theo Quyết định số 1038 QĐ/UB ngày 14/10/1994 của UBND tỉnh Phú Yên; Quyết định số 1379 QĐ/UB ngày 20/11/1995 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v chuyển Nông trường Cà phê Sơn Thành về Tổng Công ty Cà phê Việt Nam”; Quyết định số 292 TCT/TCCB/QĐ ngày 17/8/2001 của  Tổng Công ty Cà phê Việt Nam v/v đổi tên Nông trường Cà phê Sơn Thành thành Công ty Sản xuất Kinh doanh – Dịch vụ Sơn Thành.

Từ năm 1975-1980: Nhiệm vụ chủ yếu của Nông trường là khai hoang mở rộng diện tích và trồng cây ngắn ngày: Ngô, Sắn, Thuốc lá và chăn nuôi Bò.

Từ 1981-2001: Chuyển sang trồng cây công nghiệp dài ngày: Hồ tiêu, Cà phê, kết hợp chăn nuôi Bò và một số cây trồng khác: Mía, Lúa, Ngô, Sắn.

Từ năm 2002 đến nay: chuyển đổi toàn bộ diện tích Cà phê vối kém hiệu quả sang trồng Hồ Tiêu và một số cây trồng khác: Ngô, Sắn, Mía, Điều,…

Qua 32 năm hình thành và phát triển, Công ty Sản xuất kinh doanh – Dịch vụ Sơn Thành đã đạt được nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho đất nước. Đặc biệt từ năm 2000 đến nay, Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có: 01 Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng công ty Cà phê Việt Nam và của UBND tỉnh Phú Yên.

Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 1724/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tiến hành cổ phần hoá Công ty Sản xuất kinh doanh – Dịch vụ Sơn Thành; do Bộ trưởng ký phê duyệt Phương án cổ phần hóa, trở thành Công ty cổ phần do Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

Quyết định số 96/TCT-HĐQT/QĐ ngày 08/05/2008 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam “V/v chuyển Công ty Sản xuất kinh doanh – Dịch vụ Sơn Thành thành Công ty cổ phần” và kết quả Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 26/08/2008 của Công ty SXKD -DV Sơn Thành.

Quyết định số 220/TCT-HĐQT/QĐ ngày 21/08/2008 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam v/v điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty SXKD – DV Sơn Thành khi chuyển thành Công ty cổ phần.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3603000130 của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên cấp ngày 11/09/2008, Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành có vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng.

Mục đích hoạt động của Công ty:
– Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của Công ty, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho Công ty, để sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản của Nhà nước, của Công ty.
– Huy động vốn của toàn xã hội để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển Công ty, phát  triển SXKD nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; tạo việc làm ổn định cho người lao động; tăng lợi tức cho các cổ đông; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, nhà đầu tư và người lao động.
– Chuyển Công ty Nhà nước thành doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó có một bộ phận là cán bộ công nhân viên và người lao động đã từng gắn bó với Công ty. Trên cơ sở đó tạo động lực mới, xây dựng cơ chế quản lý năng động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
– Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng về đất đai, tận dụng nguồn lực của người dân trong vùng để phát triển kinh tế của Công ty nói riêng và của địa phương nói chung, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên.
– Huy động vốn từ cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty và các nhà đầu tư ngoài Công ty để có cơ hội đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng, đa cây trồng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
– Phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, nâng cao trách nhiệm, năng lực và trình độ của người lãnh đạo, người lao động và các cổ đông, tăng cường sự giám sát của các nhà đầu tư đối với doanh nghiệp. Đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành luôn đáp ứng thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và luôn mong muốn được hợp tác với mọi khách hàng trong và ngoài nước trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác phát triển cùng có lợi.

Các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty :
– Trồng cây Hồ tiêu
– Trồng cây Cao su
– Trồng cây Mía
– Trồng cây hằng năm khác
– Mua bán hàng nông sản
– Mua bán phân bón, Mua bán thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong nông nghiệp
– Mua bán vật liệu xây dựng.
– Mua bán xăng dầu, mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nhớt
– Kinh doanh nhà hàng.
– Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về con, giống cây trồng.
– Dịch vụ cơ khí.
– Chế biến hạt tiêu.